Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de binnensportaccommodaties van Ataro BV

Inhoudsopgave

A Algemeen deel

Artikel A.1 Begrippen 

Artikel A.2 Gebruikershandleidingen en huisregels

Artikel A.3 Toepasselijkheid

Artikel A.4 Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel A.5 Voorwaarden van de soorten overeenkomst

Artikel A.6 Prijzen, tarieven, facturering en betaling

Artikel A.7 Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel A.8 Veiligheid en toezicht

Artikel A.9 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

Artikel A.10 Staat bij aanvang gebruik en na afloop

Artikel A.11 Gebruik van de sportaccommodatie

Artikel A.12 (Digitaal) sleutelgebruik

Artikel A.13 Toestemming gemeente voorafgaand aan gebruik 

Artikel A.14 Vergunningen en Ontbinding 

Artikel A.15 Eigendom  

Artikel A.16 Overige bepalingen 

B Bijzonder deel

Artikel B.1 Voor gebruikers van sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen 

A Algemeen deel

Artikel A.1 Begrippen

Aanvraag: het verzoek van gebruiker aan Ataro BV om een sportaccommodatie te gebruiken;

Algemene voorwaarden: algemene voorwaarden voor het gebruik van de sportaccommodaties van Ataro BV.;

Bevestiging: de schriftelijke of elektronische verklaring van Ataro BV dat de aanvraag geheel of gedeeltelijk dan wel in overleg bijgesteld is toegewezen;

Derden: partijen niet zijnde Ataro BV of gebruiker(s);

Gebruikstarief: de door gebruiker aan Ataro BV verschuldigde vergoeding voor het beoefenen van sport/een activiteit/een evenement in/op een sportaccommodatie van Ataro BV;

Facturering: het door Ataro BV aan gebruiker in rekening brengen van de met de ingebruikgeving verband houdende verschuldigde bedragen;

Gebruiker: partij met wie Ataro BV een gebruiksovereenkomst aangaat met betrekking tot gelegenheid geven van de sportbeoefening/activiteit in/op een sportaccommodatie;

Gedragscode: de bij deze algemene voorwaarden behorende gedragscode of in de betreffende sportaccommodatie geldende huisregels;

Ataro BV: De BV die de sportaccommodaties exploiteert en beheert;

Overeenkomst: de gebruiksovereenkomst sportaccommodatie dan wel de aanvraag van de gebruiker en de bevestiging van Ataro BV;

Sportaccommodatie: een accommodatie of een gedeelte ervan waar gebruiker de mogelijkheid heeft om zijn/haar sport/activiteit te beoefenen;

Artikel A.2 Gebruikershandleidingen en huisregels

Indien voor de sportaccommodatie huisregels of gebruikershandleidingen zijn opgesteld, dient gebruiker zich tevens te houden aan het daarin bepaalde.

In dat geval maken de huisregels of gebruikershandleidingen integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel A.3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten voor het gebruik van de sportaccommodaties van Ataro BV. Ataro BV sluit deze overeenkomsten in haar privaatrechtelijke hoedanigheid.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van gebruiker(s) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ataro BV sluit slechts overeenkomsten onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat enkel onderhavige algemene voorwaarden van Ataro BV van toepassing zijn.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
 5. Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn met de algemene voorwaarden is de hiërarchie als volgt: ten eerste de overeenkomst, ten tweede de eventueel bij de overeenkomst behorende bijlage(n), ten derde de algemene voorwaarden.
 6. Ataro BV is bevoegd deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk eenzijdig te wijzigen. Ataro BV maakt de gewijzigde algemene voorwaarden op passende wijze aan de gebruiker bekend.
 7. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Ataro BV.

Artikel A.4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst, waarbij Ataro BV aan gebruiker een sportaccommodatie in gebruik geeft, komt tot stand middels een door gebruiker ondertekende gebruiksovereenkomst sportaccommodatie dan wel een door gebruiker ingediende aanvraag voor sportaccommodatiegebruik en een bevestiging hiervan door Ataro BV.
 2. De gebruiker dient schriftelijk of elektronisch via een (digitaal) aanvraagformulier op de website www.atarobv.nl of e-mail (info@atarobv.nl) een aanvraag voor sportaccommodatiegebruik in te dienen. In de aanvraag wordt vermeld: de gewenste sportaccommodatie, de gebruikstijd(en), de datum of de gebruiksperiode en daarnaast de aard van het gebruik en de tak van sport/activiteit.
 3. Ataro BV vermeldt in de bevestiging in elk geval de toegewezen sportaccommodatie, de datum of gebruiksperiode, de gebruikstijd.

Artikel A.5 Soorten overeenkomst en voorwaarden

 1. Een seizoenovereenkomst is een overeenkomst voor het gebruik van de sportaccommodatie voor een aaneengesloten periode van tenminste zes maanden.
 2. Een incidentele overeenkomst is een overeenkomst voor het eenmalig gebruik of een overeengekomen bepaalde aaneengesloten tijdsperiode van minder dan zes maanden voor het gebruik van een sportaccommodatie.
 3. Bij een seizoenovereenkomst kan op verzoek van gebruiker de gebruikstijd worden gewijzigd. De gebruikstijd kan alleen worden gewijzigd als hiervan uiterlijk 14 dagen voor de gebruiksdatum schriftelijk, met ter beoordeling van Ataro BV gegronde argumenten, melding wordt gemaakt bij Ataro BV én als het – ter beoordeling van Ataro BV – roostertechnisch mogelijk is. Als een wijziging van het gebruiksrooster wordt doorgevoerd, zal Ataro BV de gebruiksvergoeding aanpassen.
 4. Een incidentele overeenkomst kan op verzoek van gebruiker door de gebruiker worden geannuleerd. Indien hiervan uiterlijk 14 dagen voor de gebruiksdatum schriftelijk met ter beoordeling van Ataro BV gegronde argumenten, melding wordt gedaan bij Ataro BV dan zal Ataro BV geen gebruikstarief in rekening brengen danwel overgaan tot restitutie.

Artikel A.6 Prijzen, tarieven, facturering en betaling

 1. Het gebruikstarief voor de sportaccommodatie(s) wordt jaarlijks door de gemeenteraad van Zevenaar vastgesteld.
 2. Voor accommodaties en gebruik waarvoor geen tarief is vastgesteld, bepaalt Ataro BV het tarief.
 3. Ataro BV kan bij aanvang van de gebruiksperiode een waarborgsom eisen. Deze waarborgsom kan door Ataro BV worden verrekend met alle vorderingen die Ataro BV op gebruiker heeft, ongeacht of deze vorderingen door gebruiker worden betwist. De gebruiker heeft geen recht op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom.
 4. Aan gebruiker zal geen rentevergoeding over de waarborgsom worden betaald.
 5. De gebruiker betaalt de verschuldigde bedragen aan Ataro BV voor de seizoenshuur binnen de termijnen zoals aangegeven op de factuur en voor incidentele verhuur direct per ideal.
 6. Indien gebruiker het verschuldigde gebruikstarief na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn nog niet heeft betaald, neemt Ataro BV incassomatregelen. Alle kosten verbonden aan de incasso komen volledig voor rekening van gebruiker.
 7. Ingeval van wanbetaling van het gebruikstarief is Ataro BV gerechtigd zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, wettelijke rente in rekening te brengen.
 8. De gebruiker is niet gerechtigd de betaling van een nota of en deel daarvan, waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten dan wel te verrekenen.

Artikel A.7 Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, eindigt de overeenkomst van rechtswege, zonder dat daarvoor enige opzegging vereist is, tegen het einde van de in de overeenkomst vastgelegde periode.
 2. Indien gebruiker verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en deze tekortkoming ondanks een schriftelijke ingebrekestelling door Ataro BV, niet binnen de gestelde redelijke termijn heeft hersteld of indien gebruiker van rechtswege in verzuim is, kan Ataro BV naar eigen keuze de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden of nakoming vorderen van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, ongeacht de aard of betekenis van de tekortkoming.
 3. Ataro BV is in ieder geval gerechtigd de overeenkomst, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan gebruiker, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
  1. gebruiker het gebruikstarief niet, dan wel niet tijdig heeft betaald;
  2. er sprake is van het doen of in het vooruitzicht stellen door gebruiker van een gift of een belofte aan één van de personeelsleden van Ataro BV of aan enige andere ten behoeve van Ataro BV werkzame (rechts)personen teneinde deze te bewegen of te bevorderen om enige (rechts)handeling te verrichten of na te laten;
  3. gebruiker onvoldoende toezicht houdt op de beoefening van sport/activiteit;
  4. er zich een overmachtsituatie voordoet bij gebruiker;
  5. gebruiker niet of niet meer beschikt over de noodzakelijke vergunningen voor zover relevant voor het gebruik van betreffende sportaccommodatie;
  6. gebruiker of diens bestuurder of feitelijk leidinggevende strafrechtelijk wordt vervolgd voor een misdrijf;
 4. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt door middel van een aangetekend schrijven aan gebruiker. Ontbinding van de overeenkomst leidt nimmer tot schadevergoeding van Ataro BV.

Artikel A.8 Veiligheid en toezicht

 1. Voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de gebruiker verlangt kan worden, is de gebruiker gedurende het gebruik van de sportaccommodatie gehouden zorg te dragen voor het handhaven van de orde, de veiligheid van de aanwezige personen en het in acht nemen van de geldende huisregels van de sportaccommodatie.
 2. Bij gelijktijdig gebruik van de sportaccommodatie door meerdere gebruikers, dienen gebruikers en de onder zijn verantwoordelijkheid aanwezige personen bij het gebruik van de de sportaccommodatie jegens elkaar te allen tijde correct te bejegenen en de in de maatschappij gangbare fatsoensregels in acht te nemen.
 3. De gebruiker zal gezien het bepaalde in lid 1 van dit artikel zorg dragen voor de uitvoering van EHBO, inclusief reanimatie, gedurende de gebruikstijd.
 4. De gebruiker dient tijdens het gebruik zorg te dragen voor het aanwezig zijn van (een) door gebruiker aangewezen, aanspreekbaar en verantwoordelijk contactpersoon/-personen/trainer( s).
 5. De gebruiker draagt zorg voor het kennis nemen en in de praktijk kunnen toepassen van de in het calamiteiten- en ontruimingsplan van de sportaccommodatie genoemde ontruimingswijze en vluchtroutes.
 6. De gebruiker verleent medewerking aan een door Ataro BV georganiseerde ontruimingsoefening.
 7. De gebruiker draagt zorg voor de registratie van (bijna) ongevallen in het log-/EHBO-boek. Indien geen log-/EHBO-boek aanwezig is, draagt de gebruiker zorg voor de (elektronische) melding van het (bijna) ongeval binnen 2 werkdagen aan Ataro BV via info@atarobv.nl.
 8. De gebruiker draagt zorg dat de vluchtwegen obstakelvrij worden gehouden.
 9. Alle door of vanwege Ataro BV gegeven gebruiksvoorschriften en aanwijzingen betreffende veiligheid, orde, rust, hygiëne, kleding, schoeisel e.d., worden door gebruiker strikt opgevolgd.
 10. De gebruiker dient aanwijzingen van de met toezicht belastte medeweker van Ataro BV stipt en onverwijld op te volgen.
 11. Van een door Ataro BV aangestelde medewerker dient gebruiker, dan wel het aanwezig verantwoordelijk kader, zich op verzoek te legitimeren.
 12. De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op de beoefening van de (sport)activiteit. Gebruiker dient zorg te dragen voor het correcte gebruik van sporttoestellen, – installaties en materialen.
 13. Ataro BV is te allen tijde bevoegd de beoefening van de (sport)activiteit te staken en gestaakt te houden indien gebruiker in strijd met dit artikel onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen of over onvoldoende toezicht beschikt.
 14. Ataro BV heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of (dreigende) onregelmatigheden alle zich in de sportaccommodatie bevindende personen of zaken uit de sportaccommodatie te doen verwijderen, dan wel niet tot de sportaccommodatie te (doen) toelaten. Ataro BV is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade, welke voor gebruiker hieruit mochten voortvloeien. De gebruiker vrijwaart Ataro BV tegen alle aanspraken van derden ter zake.

Artikel A.9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De gebruiker is tegenover Ataro BV aansprakelijk voor schade die tijdens de gebruikstijd aan de sportaccommodatie en (sport)toestellen, -installaties en materialen van Ataro BV wordt toegebracht, tenzij de schade redelijkerwijs niet aan gebruiker kan worden toegerekend.
 2. De schade dient tijdens gebruik of direct na afloop daarvan bij Ataro BV te worden gemeld.
 3. Ataro BV is niet aansprakelijk voor schade die gebruiker of derden lijden, indien de accommodatie om redenen van veiligheid of gezondheid niet in gebruik kan worden genomen in welk geval gebruiker de gebruiksvergoeding niet verschuldigd zal zijn.
 4. Ataro BV is niet aansprakelijk voor schade die gebruiker of derden lijden als Ataro BV de beoefening van de (sport)activiteit staakt, gestaakt houdt of de beoefening van (sport)activiteit verbiedt. Ataro BV is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van goederen van gebruiker of derden of schade aan personen die tijdens de gebruikstijd in de sportaccommodatie verblijven. De gebruiker vrijwaart Ataro BV voor alle aanspraken.
 5. De gebruiker is verantwoordelijk voor de (sport)activiteit(en) die in de ter beschikking gestelde sportaccommodatie plaatsvinden. Ataro BV is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van die (sport)activiteit(en).
 6. De gebruiker draagt zorg voor afdoende verzekering van zijn risico’s en voldoening van de daarvoor verschuldigde premies. Ataro BV kan overlegging van de benodigde polissen en betalingsbewijzen eisen.
 7. Ontbinding van de overeenkomst door Ataro BV zal nimmer tot schadevergoeding van Ataro BV tegenover gebruiker of derden leiden.

Artikel A.10 Staat bij aanvang gebruik en na afloop

 1. De gebruiker dient iedere klacht over de staat van de sportaccommodatie onmiddellijk na constatering aan Ataro BV mee te delen en tenminste binnen 3 werkdagen per email via info@atarobv.nl aan Ataro BV te bevestigen. Indien gebruiker hiermee in verzuim blijft, wordt de sportaccommodatie geacht in goede staat te zijn geweest.
 2. Indien gebruiker de sportaccommodatie niet in ordelijke staat achterlaat, dan verricht Ataro BV datgene waarin gebruiker nalatig is gebleven. De kosten daarvan zal Ataro BV op gebruiker verhalen die verplicht is de kosten te vergoeden.

Artikel A.11 Gebruik van de sportaccommodatie

 1. Alleen gebruiker heeft het recht op het gebruik van de sportaccommodatie voor (sport)activiteiten overeenkomstig de gegeven bestemming en gedurende de gebruikstijd. Ander gebruik is zonder toestemming van Ataro BV niet toegestaan.
 2. Het is gebruiker zonder toestemming van Ataro BV niet toegestaan de sportaccommodatie aan derden in gebruik te geven, te verhuren of ter beschikking te stellen.
 3. Ataro BV heeft te allen tijde en zonder voorafgaande toestemming van gebruiker toegang tot de sportaccommodatie.
 4. Het gebruik van de sportaccommodatie is slechts toegestaan overeenkomstig de in de overeenkomst vermelde gebruikstijd- en doeleinden. De tijden zijn inclusief op- en afbouwen en het schoon opleveren. Het gebruik van de kleedaccommodatie is vanaf 30 minuten vóór aanvang en tot 30 minuten na beëindiging van de gebruikstijd toegestaan.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen uren (bijvoorbeeld als gevolg van de warming-up, het uitlopen van een wedstrijd) wordt voor het berekenen van het aanvullend verschuldigd gebruikstarief de uitgelopen tijd naar boven afgerond op 15 minuten.
 6. Als Ataro BV over de sportaccommodatie wenst te beschikken ten behoeve van eigen evenementen of die van derden zal zij gebruiker hiervan van te voren op de hoogte stellen om in gezamenlijk overleg te bepalen op welke wijze de sportaccommodatie ter beschikking kan worden gesteld.
 7. Dienstruimten maken geen deel uit van de sportaccommodatie.
 8. De gebruiker zal de sportaccommodatie als een goed huisvader gebruiken.
 9. Zonder voorafgaande toestemming is het gebruiker niet toegestaan in, op en aan de sportaccommodatie veranderingen aan te brengen of opstallen te plaatsen. Bij overtreding van genoemde wordt de sportaccommodatie op kosten van gebruiker in oude staat hersteld.
 10. Ataro BV is te allen tijde bevoegd om de beoefening van de sport te staken, gestaakt te houden en te verbieden indien door herstel- of onderhoudswerkzaamheden of anderszins het gebruik van de sportaccommodatie naar het oordeel van Ataro BV dient te worden nagelaten. Het staken of het verbieden op grond van dit artikellid zal nimmer tot compensatie, verrekening of schadevergoeding van Ataro BV tegenover gebruiker of derden leiden.

Artikel A.12 (Digitaal) sleutelgebruik

 1. Indien er geen medewerker van Ataro BV aanwezig is wordt gebruiker in het bezit gesteld van de (gecertificeerde) (digitale) sleutel(s). Dupliceren van deze (digitale) sleutel(s) is niet toegestaan. Voor elke (digitale) sleutel dient een borgsom te worden betaald. De hoogte van de borgsom wordt vooraf aan gebruiker medegedeeld.
 2. Bij verlies of vermissing van de verstrekte (digitale) sleutel dient gebruiker binnen 24 uur hiervan kennis te geven aan Ataro BV. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen die het eventuele verlies van de (digitale) sleutel met zich meebrengt. De hiermee verband houdende kosten worden door Ataro BV aan gebruiker in rekening gebracht die deze kosten dient te betalen.
 3. Bij beëindiging van de overeenkomst dient gebruiker de verstrekte (digitale) sleutel binnen 48 uur in te leveren, waarna de borgsom wordt gerestitueerd. Over de borgsom is geen rente verschuldigd.

Artikel A.13 Toestemming Ataro BV voorafgaand aan gebruik

 1. De gebruiker dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij Ataro BV voor onder andere de volgende activiteiten:
  1. het aanbrengen van (permanente) reclame;
  2. het ten gehore brengen van muziek;
 2. Ataro BV is bevoegd om op kosten van gebruiker reclameborden te verwijderen, indien deze zonder haar toestemming zijn geplaatst of indien die borden een onwelvoeglijke of aanstootgevende tekst of afbeelding bevatten. Ataro BV zal, indien zij van deze bevoegdheid gebruik wil maken, gebruiker eerst in de gelegenheid stellen de reclameborden zelf te verwijderen.

Artikel A.14 Vergunningen en Ontbinding

 1. Indien er buiten het gebruik zoals aangegeven in artikel A 11 lid 1 sprake is van gebruik in de vorm van (een) evenement(en), waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers afwijkt van het voornoemde gebruik, dient gebruiker – indien vereist – in het bezit te zijn van een door de gemeente afgegeven evenementenvergunning of overige benodigde vergunningen c.q. calamiteitenplan of ontheffingen.
 2. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen of ontheffingen voor de te organiseren activiteit(en). Toestemming van Ataro BV als bedoeld in artikel A11 lid 1 houdt nadrukkelijk geen toezegging in ten aanzien van de verlening van de vereiste vergunningen of ontheffingen.
 3. Ataro BV is gerechtigd bij het niet voldoen aan het in lid 1 van dit artikel gestelde, het evenement stil te leggen dan wel te staken in welke gevallen de gebruiksvergoeding verschuldigd blijft.
 4. Vijf werkdagen vóór aanvang van het in lid 1 van dit artikel bedoelde evenement dient gebruiker de benodigde vergunningen aan Ataro BV te tonen. Indien gebruiker dit niet doet kan dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst. De reeds door Ataro BV gemaakte kosten komen alsdan voor rekening van gebruiker die deze kosten dient te betalen. Door gebruiker gemaakte kosten blijven voor eigen rekening.

Artikel A.15 Eigendom

Alle goederen die door Ataro BV in het kader van de overeenkomst aan gebruiker worden verstrekt of zijn vervaardigd, mogen door gebruiker op geen enkele andere wijze worden gebruikt dan voor het doel waarvoor zij aan haar door Ataro BV zijn verstrekt of zijn vervaardigd. Dergelijke goederen blijven te allen tijde eigendom van Ataro BV en dienen door gebruiker aan Ataro BV te worden geretourneerd.

Artikel A.16 Overige bepalingen

 1. Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ataro BV aan een derde over te dragen.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij bij overeenkomst anders wordt overeengekomen.
 3. Op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

B Bijzonder deel

Artikel B.1 Voor gebruikers van sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen

 1. De gebruiker is voor de aan hem/haar in gebruik gegeven sportaccommodatie verantwoordelijk voor de toelating en het vertrek van en het toezicht op gebruikers en toeschouwers, tijdens de gebruikstijd.
 2. Het is verboden de sportvloer te betreden met schoeisel waarmee op straat is gelopen of waarvan de zolen kunnen afgeven.
 3. Het is verboden voertuigen zoals (brom)fietsen in de sportaccommodatie te plaatsen.
 4. De warming-up en de cooling down dienen gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst c.q. de overeengekomen gebruikstijden plaats te vinden.
 5. De bediening van geluids-, licht- en overige technische installaties is voorbehouden aan de medewerker van Ataro BV dan wel bij diens afwezigheid aan een door gebruiker aangewezen contactpersoon.
 6. Toestellen voor (school)sportbeoefening mogen uitsluitend worden gebruikt onder leiding van een persoon die een daartoe vereiste opleidingsbevoegdheid bezit. Deze bevoegdheid dient op verzoek van Ataro BV te kunnen worden getoond.
 7. De toestellen/materialen dienen na gebruik op de daarvoor bestemde plaats te worden teruggebracht.
 8. Het gebruik van de scheidingswanden dient plaats te vinden op de door Ataro BV voorgeschreven wijze.
 9. De medewerker van Ataro BV kan toestaan dat in de speelhal ook banken voor toeschouwers worden geplaatst.
 10. Ataro BV draagt zorg voor de aanwezigheid van een basisset EHBO-materiaal.
 11. In alle ruimten van de sportaccommodatie, inclusief de horecaruimte, mag niet worden gerookt.
 12. De sportvloer, kleedruimten en sanitaire ruimten dienen na gebruik in ordelijke staat te worden achtergelaten. De gebruiker draagt zorg voor het dichtdraaien van waterkranen, het doorspoelen van de toiletten en het veegschoon achterlaten van de kleedruimte(n).
 13. Na afloop van het gebruik verlaat de met de leiding belaste persoon als laatste het gebouw.
 14. Ataro BV kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor letsel voortvloeiend uit het gebruik van de accommodatie en/of toestellen/installaties.

Laatste update, september 2022

Scroll to top